สมัครเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ประจำจังหวัด ประจำปี 2557

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ประจำจังหวัดประจำปี 2557 ซึ่งในวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.สหกรณ์ส่งตัวแทนนำเสนอผลงานสหกรณ์ทั...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย การขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทางสหกรณ์ออกทรัพย์โรงพยาบาลสำโ...

ร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิสำโรงรวมใจ

ขอเชิญชวนสมาชิกทำกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม โดยการบริจาคเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่ยังสามารถใช้ได้ เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาถูกให้มวลหมู่สมาชิก สำหรับท่านที่ต้องการร่วมบริจาคให้ส่งของได้ที่ทำการสหกรณ์อ...

สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา แก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความขาดแคลน ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557 ทางสหกรณ์ออมทรัพย...

วิธีออมเงินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียง มีความหมายว่า ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด  รู้จักคิด รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ ถ้าหากเราไม่มีความพอเพียงอาจก่อเกิดผลเสียตามมาด้วย ตัวอย่างเช่น อยากได้มือถือรุ่นใหม่ๆ ตามเพื่อนๆ แต่ตนเองนั้นทำง...

แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 9

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ที่ผ่านมา และให้มีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ต่างๆใน...

แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 8

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 8 ซึ่งได้เลือกตั้งใหม่ในการประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  และได้มีการแต่งตั้งใ...

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ COA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ...

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายอย่างง่าย

ในแต่ละเดือนคุณอาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องบริหารจัดการอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสำหรับของกินของใช้ภายในบ้าน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในแต่ละเดือน แต่หากคุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ ก็จะ...

โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ CQA

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ COA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555...

เทคนิคการออมอย่างง่าย

ออมได้แน่นอน เพียงเปลี่ยนจากเดิมที่เคยคิดว่า “ใช้จ่ายก่อน... เหลือเท่าไหร่ค่อยออม” มาเป็น “ออมก่อน...  เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้” ส่วนจะออมเดือนละเท่าไหร่ก็ตามใจ สูตรใครสูตรมัน ...

หลักสหกรณ์ของเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 พ.ย. 2549 โดย “เจ้าของกิจการ ให้ก้าวแรกด้วยเงินทุน สนับสนุนเวลาและเงินเดือนผู้จัดการ/ฝ่ายจัดการ ที่มีต้นทุนสูงเพื่อ ความมั่นคงอยู่ดีมีสุ...

สารจากประธานสหกรณ์ของเรา

นับจากก้าวแรก ถึงวันนี้เป็นความเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในจำนวนสมาชิกที่รักษาระดับและทุนดำเนินงานจำนวน 45,227,993.44 บาท ผลกำไรสุทธิเป็นที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จัดสรรเงิน...

สหกรณ์ของเราและประวัติสหกรณ์ไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด  มีประวัติความเป็นมาคือ ...

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด  มีเจตนาและอุดมการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการสร้างกระบวนการสร้างคุณค่า เพื่อสนองตอบต่อผู้ใช้สมาชิกให้มีอุปนิสัยการออมทรัพย์   ...

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 ขึ้นในวันอังคาร์ที่ 21กุมภาพันธ์ นี้ เวลา บ่าย 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ชั้น  7 ผลกำไรสุทธิเป็นที่น่าพอใจ จัดสรรเงินปั้นผลแล...

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 ขึ้นในวันอังคาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ผลกำไรสุทธิเป็นที่น่าพอใจ จัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืน แบ...